Matsu Shotokan Karate

The DOJO KUN

Seek Perfection of Character

Be Faithful

Endeavor

Respect Others

Refrain From Violent Behavior

The DOJO KUN (in Japanese)

hitotsu, jinkaku kansei ni tsutomeru koto

hitotsu, makoto no michi wo mamoru koto

hitotsu, doryoku no seishin wo yashinau koto

hitotsu, reigi wo omonzuru koto

hitotsu, kekki no y? wo imashimuru koto